Poziv na 16. Izvanrednu Skupštinu Društva

Punat, 29. 11. 2021.

U smislu članka 443. ZTD i članka 22. Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću MARINA PUNAT d.o.o. Uprava Društva saziva 16. (šesnaestu) IZVANREDNU SKUPŠTINU MARINE PUNAT d.o.o. za 06.12.2021. u 10:00 sati u sjedištu Društva, u sali za sastanke na glavnoj recepciji marine, na adresi Puntica 7, Punat, sa sljedećim dnevnim redom i prijedlogom odluka:
Dnevni red:
 
Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika.

1. Donošenje odluke o isplati zadržane neto dobiti iz prethodnih godina

 
Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluke:

Ad 1.) Donosi se odluka o isplati zadržane neto dobiti iz prethodnih godina (2015.g.) u ukupnom iznosu od 7.500.000,00 kn
 
 
Pozivaju se svi članovi Društva da namjeru svog sudjelovanja na Izvanrednoj Skupštini Društva pismeno prijave prije održavanja Izvanredne Skupštine Predsjedniku Nadzornog odbora Društva.  Član Društva pravo glasa može ostvariti i preko punomoćnika. Punomoć se mora dati u pisanom obliku i mora biti ovjerena s naznakom da se ista daje u svrhu glasovanja na 16. (šesnaestoj) Izvanrednoj skupštini Marine Punat. Punomoć se predaje predsjedniku Nadzornog odbora Društva s prijavom namjere sudjelovanja i ista se zadržava u Društvu na čuvanju.
 
Uprava Društva obavještava sve članove Društva da cjelokupnu poslovnu dokumentaciju mogu dobiti na uvid svakog radnog dana od 8 do 16 sati u sjedištu Društva u Puntu, Puntica 7.
                                                        
 
U Puntu dana, 29. 11. 2021. g.


Bernarda Renata Marević
član uprave Marina Punat d.o.o.
footer-logo
Članice Marina Punat Grupe:
  • Marina Punat d.o.o.
  • Brodogradilište Punat d.o.o.
  • Marina Punat Hotel & Resort
  • Marina Commerce d.o.o.
  • Gajeta d.o.o.
  • Kvarner d.o.o.
  • Brodica d.o.o.