Poziv na 14. izvanrednu Skupštinu Društva

Punat, 31. 5. 2021.

U smislu članka 443. ZTD i članka 22. Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću MARINA PUNAT d.o.o. Uprava Društva saziva 14. IZVANREDNU SKUPŠTINU MARINE PUNAT d.o.o., sa sljedećim dnevnim redom i prijedlogom odluka:
 

DNEVNI RED 14. IZVANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA MARINA PUNAT D.O.O.

 
 1. Izvješće Uprave društva o provedenom povećanju temeljnog kapitala društva MARINA PUNAT d.o.o.
 2. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom povećanju temeljnog kapitala društva MARINA PUNAT d.o.o.
 3. Odluka o Izmjenama i dopunama Društvenog ugovora i utvrđivanje Potpunog teksta Društvenog ugovora
 4. Ovlaštenje predsjedniku skupštine  za solemnizaciju Izmjena i dopuna Društvenog ugovora i Potpunog teksta Društvenog ugovora MARINA PUNAT d.o.o. te potpisa svih priloga potrebnih za upis povećanja temeljnog kapitala društva MARINA PUNAT d.o.o.

 
 
PRIJEDLOZI ODLUKA
 
Ad. 1
Usvaja se Izvješće uprave društva o provedenom povećanju temeljnog kapitala društva MARINA PUNAT d.o.o.
 
Ad. 2
Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora društva o provedenom povećanju temeljnog kapitala društva MARINA PUNAT d.o.o.
 
Ad.3
Usvaja se Odluka o Izmjenama i dopunama Društvenog ugovora i utvrđuje Potpuni tekst Društvenog ugovora koja glasi:
 
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA DRUŠTVENOG UGOVORA
MARINA PUNAT D.O.O.
 
Članak 1.
 
Utvrđuje se da je skupština društva MARINA PUNAT d.o.o. dana 09. veljače 2021. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva te na skupštini društva dana 09.06.2021.g. Odluku o Izmjenama i dopunama Društvenog ugovora društva MARINA PUNAT d.o.o. sa sjedištem u Puntu, Puntica 7, OIB 52846613956, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS 040007239 ( u daljnjem tekstu: Društvo) kojima se mijenjaju odredbe o temeljnom kapitalu društva i poslovnim udjelima članova društva.
 
Članak 2.
 
U Društvenom ugovoru mijenja se odredba pod točkom V TEMELJNI KAPITAL koja sada glasi:
Članak 5.
5.1. Temeljni kapital Društva iznosi =37.366.000,00  kuna (slovima:tridesetsedam milijunatristošezdesetšesttisuća kuna).
5.2. Popis članova Društva s naznakom nominalnih iznosa njihovih udjela i postotkom učešća u temeljnom kapitalu Društva dan je u Privitku br.1. i čini sastavni dio ovog Društvenog ugovora.
 
Članak 3.
 
Ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju neizmijenjene.
 
Ad. 4
Ovlašćuje se predsjednik skupštine da solemnizira Izmjene i dopune Društvenog ugovora, usvoji Potpuni tekst Društvenog ugovora te potpiše sve priloge potrebne za upis povećanja temeljnog kapitala Društva pri Trgovačkom sudu u Rijeci.
 
 
Skupština će se održati dana 9. lipnja 2021. godine s početkom u 10.00 sati u Rijeci na adresi Korzo 18 u uredu javne bilježnice Vesne Ćuzela.
 
Pozivaju se svi članovi Društva da namjeru svog sudjelovanja na Izvanrednoj Skupštini Društva prijave na e-mail: info@marina-punat.hr najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine.  Član Društva pravo glasa može ostvariti i preko punomoćnika. Punomoć se mora dati u pisanom obliku i mora biti ovjerena s naznakom da se ista daje u svrhu glasovanja na 14. (četrnaestoj) Izvanrednoj skupštini Marine Punat. Punomoć se dostavlja na e-mail: info@marina-punat.hr  najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine u skeniranom obliku, dok se izvornik nužno mora poslati na adresu Društva radi trajnog čuvanja.
 
Uprava Društva obavještava sve članove Društva da, temeljem odredbe iz članka 21.7 Društvenog ugovora, imaju pravo uvida u dokumentaciju po odobrenju i u granicama odobrenja Nadzornog odbora Društva u smislu članka 428 Zakona o trgovačkim društvima.
 
 
U Puntu, dana 31.05.2021.
 
                                                                                
Bernarda Renata Marević

član uprave Marina Punat d.o.o.

footer-logo
Članice Marina Punat Grupe:
 • Marina Punat d.o.o.
 • Brodogradilište Punat d.o.o.
 • Marina Punat Hotel & Resort
 • Marina Commerce d.o.o.
 • Gajeta d.o.o.
 • Kvarner d.o.o.
 • Brodica d.o.o.