Stalan smještaj na kopnu

Pregled usluga koje ostvarujete uz bilo koji paket smještaja plovila na kopnu

Osnovne usluge

 • mjesto na kopnu
 • ležaljka
 • korištenje pitke vode
 • priključak struje 16A
 • intervencija unutar 1 h pri nastanku štete na infrastrukturi marine
 • meteorološki izvještaj i prognoza vremena na recepciji marine
   

Osobne usluge

 • sanitarne prostorije s toplom vodom 24/7
 • sanitarni čvor za osobe s posebnim potrebama
 • WLAN
 • Internet-caffe
 • panoramska web kamera
 • web portal korisnička podrška
 • animacija za djecu tijekom ljetne sezone
 • kulturno-zabavna događanja tijekom ljetne sezone
 • prijevoz na letove do Zračne luke Rijeka
 • grill-house — mjesto za roštiljanje
 • šetnica za pse
 • besplatan prijevoz do plaže Marina Beach Club Medane (VII. - VIII. prema rasporedu)
 • korištenje bazena hotela Kanajt

Usluge sigurnosti

 • proactive boat care — svakodnevni nadzor i obilazak marine 24/7
 • tjedni izvještaj o nadzoru s fotografijom plovila i svim poduzetim aktivnostima
 • video-nadzor marine 24/7
 • video-nadzor ulaza i izlaza iz marine 24/7
 • ulaz i izlaz beskontaktnim karticama pod nadzorom 24/7
 • protupožarna atestirana oprema  i trenirano osoblje
 • polica osiguranja odgovornosti marine prema trećim osobama

Eko usluge

 • sustav za hitne intervencije pri ekološkom onečišćenju
 • odlagalište za odvojeno prikupljanje otpada
 • odlagalište za otpadna ulja, baterije i ostali opasan otpad
 • pump-out uređaj za pražnjenje crnog tanka za vrijeme dok je plovilo u moru (vidi napomene uz cjenik)
footer-logo
Članice Marina Punat Grupe:
 • Marina Punat d.o.o.
 • Brodogradilište Punat d.o.o.
 • Marina Punat Hotel & Resort
 • Marina Commerce d.o.o.
 • Gajeta d.o.o.
 • Kvarner d.o.o.
 • Brodica d.o.o.