Stalan smještaj na kopnu

Pregled usluga koje ostvarujete uz bilo koji paket smještaja plovila na kopnu

Osnovne usluge

 • korištenje priključka na elektro-mrežu (jedan priključak 16A)
 • mjesto na kopnu
 • ležaljka
 • korištenje pitke vode
 • meteorološki izvještaj i prognoza vremena na recepciji marine

Osobne usluge

 • Marina Punat App — aplikacija s podacima o aktivnostima mornara, fotografijama broda, ugovornim podacima, saldom računa, podacima o vremenu, pogled s video kamera, informacije o marini, najnovije obavijesti
 • sanitarne prostorije i kupaonice s toplom vodom 24/7
 • sanitarni čvor za osobe s posebnim potrebama
 • WLAN
 • concierge
 • grill-house — mjesto za roštiljanje
 • igralište za djecu
 • šetnica za pse, bazen i kupaonica za pse
 • korištenje bazena hotela Kanajt (Marina Punat Hotel & Resort d.o.o.)
 • korištenje pumpe za napuhavanje bokobrana ili zračnica bicikala

Usluge sigurnosti

 • Proactive Boat Care —  tjedni izvještaj s fotografijom plovila i poduzetim aktivnostima mornara
 • protupožarne prskalice, fiksne i mobilne
 • ulaz/izlaz beskontaktnim karticama
 • protupožarna atestirana oprema i trenirano osoblje
 • polica osiguranja odgovornosti marine 

Eko usluge

 • odlagalište za odvojeno prikupljanje otpada
 • odlagalište za otpadna ulja, baterije i ostali opasan otpad
 • pump-out uređaj za pražnjenje crnog i sivog tanka za vrijeme dok je plovilo u moru (vidi napomene uz cjenik)
footer-logo
Članice Marina Punat Grupe: