Preverite, kdo vse in pod kakšnimi pogoji sme delati na vašem plovilu

V želji, da bi v čim večji meri zadovoljili potrebam po različnih servisnih storitvah na plovilih, sta Ladjedelnica Punat in Marina Punat omogočili večjemu številu serviserjev nudenje storitev na svojem koncesijskem prostoru. S serviserji različnih dejavnosti so sklenjene številne pogodbe, po katerih smejo ponujati in opravljati svoje storitve na vašem plovilu.

Marina Punat, d.o.o. in Ladjedelnica Punat, d.o.o. sta nosilki koncesije na pomorskem dobrem, zato smeta nadzirati vse ponudnike storitev, ki delujejo na koncesijskem prostoru.
V koliko se dogovarjate za opravljanje servisno-vzdrževalnih del s serviserji, ki niso na listi naših pogodbenih partnerjev, vas prosimo, da še pred prihodom v marino najavite in usmerite serviserje k pravočasni regulaciji svojega statusa, ki pomeni izdano dnevno delovno dovolilnico in plačilo nadomestila, neodvisno od vrste dela, kar vključuje tudi opravljanje del v garancijskem roku.
 
Marina Punat in/ali Ladjedelnica Punat bosta dovolili uporabljati infrastrukturo in svoje resurse, v kolikor bosta ocenili, da serviser zadošča pogojem iz Pravilnika o temeljih kooperantskega odnosa družbe Marina Punat, d.o.o. in Ladjedelnice Punat, d.o.o.
 
Katere korake mora opraviti serviser, ki ni pogodbeni partner marine in ladjedelnice, da bi pridobil dovolilnico za uporabo naše infrastrukture in delal na vašem plavilu?
 
1.       Serviser mora najprej preveriti, če lahko zadosti našim pogojem. Pogoji so natančno opisani v Pravilniku o ustanovitni kooperantskega razmerja Marine Punat d.o.o. in Pravilniku o ustanovitni kooperantskega razmerja Brodogradilišta Punat d.o.o. 
2.       V kolikor serviser oceni, da bi lahko zadovoljil našim pogojem, bo preko e-sporočila vsaj 3 (tri dni) pred začetkom servisnih del zaprosil za pridobitev potrebne dokumentacije (kar je natančno specificirano v Pravilniku). Vlogo s potrebnimi podatki in kopijami zahtevane dokumentacije bo poslal na e-naslov: yacht-service@marina-punat.hr
3.       Po plačilu nadomestila za uporabnino infrastrukture bo serviser pridobil tudi svojo dnevno delovno dovoljenje. Po predhodnem pozitivnem odgovoru s strani Marine in Ladjedelnice ga bo prevzel v recepciji Yacht servisa.
S plačilom nadomestila in izdanim potrdilom dnevnega delovnega dovoljenja se šteje, da je serviser, kateremu se dovoli opravljanje dela na dnevni bazi, prebral, razumel in sprejel Pogoje poslovanja in obveznosti ter uredbe Pravilnika o temeljih kooperantskega odnosa na našem koncesijskem področju.

Izpostavljamo: Obveznost plačila nadomestila za uporabo infrastrukture marine in ladjedelnice ni na vaši strani, ampak na strani izvajalca del (nadomestilo je 100 EUR po osebi/dan). V izogib zastoju pri izvajanju del vas prosimo, da vašega serviserja pravočasno opozorite na potrebno priglasitev.

Serviserje, ki niso na listi pogodbenih partnerjev marine in niso predhodno pridobili dnevnega dovoljenja, bomo zaprosili, da prekinejo z delom, in jih hkrati napotili, da začno postopek pridobitve dnevne dovolilnice za uporabo infrastrukture. Spominjamo vas, da je recepcija Yacht servisa odprta od ponedeljka do sobote, od 8. do 16. ure.

V dneh, ko je intenzivnost del v marini in ladjedelnici povečana, so mogoče tudi zamude. Družba Marina Punat, d. o. o. in Ladjedelnica Punat, d. o. o. ne moreta prevzeti odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi zamud oziroma zaradi nezmožnosti izvajanja del (npr. v primeru, da se ne strinjamo z izdajo dovolilnice za uporabo naše infrastrukture, v primeru, da ni prostih kapacitet za izvajanja del, itd.).

V času izvajanja del so serviserji napravljeni enotno z jasno vidnim imenom podjetja na delovni obleki, izpostavljeno dnevno delovno dovolilnico in opremljeni z vsemi potrebnimi zaščitnimi sredstvi. Izvajanje del, ki niso v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja in Pravilnikom o redu v pristanišču Marina Punat, d. o. o. ter splošnimi pogoji poslovanja in Pravilnikom o redu v pristanišču Ladjedelnice Punat, d. o. o., pa tudi s Pravilnikom o temeljih kooperantskega odnosa, bo zaustavljeno.

Še enkrat vas spominjamo, da izvajanje del v marini na privezu in v morju ali na kopnem, ni dovoljeno. Izjeme so manjša dela na plovilu (npr. čiščenje, pranje plovila, merjenje, popravilo, montaža in demontaža cerade, tapetniška dela). Za vsa večja dela, predvsem tista, zaradi katerih lahko pride do onesnaženja okolja ali pa ogrožajo varnost in zdravje ljudi ter lahko privedejo do škode na lastnini in okolju, mora lastnik naročiti transport plovila v SERVISNO CONO LADJEDELNICE PUNAT. Ceno storitve lahko najdete na veljavnem ceniku.

Preverite spisek naših pogodbenih partnerjev, ki že imajo sklenjeno pogodbo o temeljih kooperantskega odnosa in so pooblaščeni za delo na področju marine, suhe marine in ladjedelnice. Ažuriran popis je vselej dostopen na naših spletnih straneh.     

V kolikor serviserji za najavljena dela potrebujejo ključ vašega plovila, ki je deponiran v kontrolnem centru, vas spominjamo, da morate pravočasno poslati pisno pooblastilo za prevzem deponiranega ključa. Pooblastilo lahko pošljete z e-sporočilom na support@marina-punat.hr.
 
Veljajo Splošni pogoji poslovanja in Pravilnik o redu v pristanišču Marina Punat, d.o.o.
Veljajo Pogoji poslovanja in Pravilnik o redu v pristanišču Ladjedelnice Punat, d.o.o.
footer-logo
Članice Skupine Marina Punat