Adriatic marina
Photo contest Marina Punat
Photo contest Marina Punat
BV ISO-9001-14001-bigMarina Punat d.o.o. smještena je na istočnoj obali Puntarske uvale na sjevernom ulazu u naselje Punat na otoku Krku i predstavlja prvu i najstariju marinu u Republici Hrvatskoj koja posluje od 1964.g.
Od svojeg osnutka u svom poslovanju usko je povezana s okolišem, a osobito sa morem, što proizlazi iz same djelatnosti marine gdje je glavna usluga smještaj plovila (u moru i na kopnu), a osim toga samostalno ili putem svojih ugovornih partnera na lokaciji marine pružaju se i druge servisne usluge klijentima. Naš glavni interes je očuvanje okoliša (osobito mora u Puntarskoj uvali ) u kojem se nalazi marina, jer se time osigurava klijentima privlačnost naše marine u izboru za boravak i smještaj svojih plovila, te osnažuje prihvatljivost našeg poslovanja lokalnoj zajednici.
Naša nastojanja u smanjivanju utjecaja na okoliš (osobito more) iz naših aktivnosti na lokaciji marine očituje se kroz realizaciju sljedećih ciljeva: - usklađivanje i primjenu svih primjenjivih zakona, pravila i normi u zaštiti okoliša (mora, vode, zraka, tla i otpad), te svih kriterija Plave zastave za marine neprekidno od 1998.g. (prva Plava zastava u Hrvatskoj). Ove godine Marina Punat se po 13. puta kandidirala za ovo prestižno priznanje udruzi "Lijepa naša". - smanjivat ćemo zagađivanje mora (voda), zraka i tla iz aktivnosti na lokaciji marine, te osigurati ugodan okoliš (buka, čistoća i urednost, zelene površine) našim klijentima u korištenju usluga u marini. Osobit naglasak bit će na smanjivanju zagađenja okoliša iz redovnih aktivnosti, te sprječavanju nastanka, odnosno kad se dogode, smanjivanje posljedica izvanrednih zagađenja okoliša. - omogućavanje i osiguravanje prikupljanja svog otpada iz svih redovnih aktivnosti na lokaciji marine (uključivo i od strane naših klijenata) .
Nastojat ćemo da se smanji nastanak takvog otpada, a osigurat ćemo da se isti odlaže na siguran i okolišu prihvatljiv način. - u skladu sa našim opredjeljenjem za trajno poboljšanje u smanjivanju utjecaja na okoliš, prihvaćat ćemo nove tehnologije, primjenjive u skladu sa našim ciljevima zaštite okoliša, a nastojat ćemo biti
pioniri u primjeni istih - sve naše zaposlenike i sveposlovne partnere koji uz naše dopuštenje pružaju usluge na lokaciji marine, učinit ćemo svjesnim njihovih aktivnosti na okoliš i koji su zahtjevi ove politike zaštite okoliša - provoditi ćemo provjere usklađenosti s ovom politikom i trajnim poboljšanjem učinka na okoliš iz naših aktivnosti na lokaciji marine Zaštita okoliša i naše opredjeljenje za trajno poboljšanje učinka zaštite okoliša predstavlja bitnu odrednicu u strategiji našeg poslovanja, te je kao takva obvezujuća i za sve koji posluju ili borave na lokaciji marine. U tom smislu očekuje se aktivno učešće u zaštiti okoliša svakog našeg zaposlenika i drugih koji rade ili borave na lokaciji marine koji su pojedinačno ili kolektivno odgovorni za učinke svojih aktivnosti i utjecaj na okoliš.
Svi izvještaji, ocjene i podaci o učincima na okoliš Marine Punat d.o.o. sukladno našem opredjeljenju bit će dostupne bilo kojoj zainteresiranoj strani ili pojedincu na zahtjev.
Blue Flag Eco Marina Croatia